کاروان سرای گنجعلیخان

این کاروان سرا به دستور گنجعلیخان در سال 1007 ق/1599 م. ساخته شده است و تمام کتیبه ها به خط خوشنویس مشهور ایران، علیرضا عباسی بوده که در جریان حمله ی آقا محمدخان قاجار به کرمان (1209ق/1795م.) در اثر اصابت گلوله ی توپ از بین رفته اند. عکس مربوط به دوره قاجاریه است.

طراحی شده در مرکز طراحی و توسعه وب 2