کاروان سرای وکیل کرمان

این کاروان سرا و ابنیه دیگری همچون مسجد، حمام، بازار و ... توسط محمد اسماعیل خان وکیل الملک حاکم کرمان در دوره قاجاریه احداث گردید. شایان ذکر است قسمتی از برج ساعت این کاروان سرا (که در عکس مشهود است) اکنون از بین رفته است. عکس مربوط به دوره قاجاریه است.

طراحی شده در مرکز طراحی و توسعه وب 2