نمایی از شهر کرمان

بر گرداگرد شهر کرمان در دوره ی قاجاریه، حصاری به شکل دیوار کشیده شده بود که در فواصل معین، سربازان در داخل برج هایی به امر محافظت از شهر می پرداختند. شش دروازه بر این حصار تعبیه شده بود که مردم از این طریق به شهر داخل و خارج می شدند

طراحی شده در مرکز طراحی و توسعه وب 2