تخت درگاه قلی بیگ در دوره قاجاریه

این مکان توسط درگاه قلی بیگ در دوره صفویه ساخته شده و پس از فوت و در سال 1108ق/1697 م. در همین مکان دفن گردید. بعدها دو نفر از نوادگان او به نام های مجدالاسلام کرمانی ومحمود درگاهی (دبستانی) نیز در اینجا دفن گردیدند.

طراحی شده در مرکز طراحی و توسعه وب 2