بازار قدمگاه کرمان

با توجه به دست فروشی ها، به احتمال زیاد محل گرفتن عکس، راسته ی بازار مظفری – حدود آرامگاه راجی- است.عکس از دوران قاجار.

 

 

 

 

 

 

طراحی شده در مرکز طراحی و توسعه وب 2