مزار مشتاق و نمایی از قبرستان عمومی کرمان

این مکان به دستور میرزا حسین خان رائینی (حاکم کرمان در دوره زندیه) ساخته و سپس وی در آنجا دفن گردید. پس از قتل مشتاق علی شاه در سال 1206ق/1792 م. این مکان به مشتاقیه و همچنین سه گنبد مشهور گردید. شایان ذکر است در دوره قاجاریه (تا سال 1310 ش/1931 م. این منطقه قبرستان عمومی کرمان محسوب می شد و در این سال با تخریب نمودن قبرستان، میدان مشتاقیه ساخته شد. عکس مربوط به دوران قاجار.

طراحی شده در مرکز طراحی و توسعه وب 2