باغ شاهزاده

باغ شاهزاده به دستور عبدالحمید میرزا ناصرالدوله (حاکم کرمان 1299-1309 ق) ساخته شده است. نقل شده است، ناصرالدوله برای ساخت این باغ عده را به زحمت انداخت و بسیاری از ثروتمندان اجبارا کمک کردند. به روایت دکتر باستانی پاریزی؛ جهت احداث باغ، بیجه و نهال های درخت ها را از هر گوشه آوردند، حتی درخت هایی از پاریز آوردند و منجر به زحمت و ناراحتی بسیار برای مردم شده بود. آن سال (1309) در پاریز به «سال خطر طالاری» معروف شده بود؛ برای اینکه مامورین برای بردن نهال ها از خر آنان بیگاری نگیرند، خرهای خود را در اتاق ها مخفی می کردند. عکس مربوط به دوره قاجار.

طراحی شده در مرکز طراحی و توسعه وب 2