قبه سبز

این بنا (قبه سبز) در دوره ی حکمرانی ترکان خاتون (قاجار) (1258-1271 ق) در کرمان ساخته شد و آرامگاه تعدادی از حکام قراختائیان و مدرسه ای در جنب آن بود. قسمت اعظم این بنا در زلزله ی سال 1314 ق. از بین رفت. در زیرنویس این عکس که توسط عبدالحسین میرزا فرمانفرما (حاکم وقت کرمان) نگارش یافته، آمده است: «گنبد کبود در میان شهر کرمان».

طراحی شده در مرکز طراحی و توسعه وب 2